Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt EU2016.nl alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de website aan de privacywetgeving.

Hoe gaat deze website om met uw persoonsgegevens?

EU2016.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt EU2016.nl uw gegevens niet om u ook andere brochures toe te sturen. Behalve als dit staat aangegeven bij het formulier.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

EU2016.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.